Essayist Definisjon Rasisme

Rasisme, tidligere omtalt som raselære, er forestillingen om at menneskeheten kan kategoriseres i ulike raser som hver tillegges et sett egenskaper og som rangeres etter verdi. Rasisme er og har vært grunnlag for diskriminering eller segregering.[1]

Frem til slutten av 1900-tallet var rasisme vanligvis begrunnet i antatte biologiske og arvelige forskjeller mellom folkegrupper (i dag ofte omtalt som «klassisk rasisme»). De siste tiår er det vanlig å utvide rasismebegrepet til å omfatte nedvurdering av andre etniske, kulturelle eller religiøse grupper, uten nødvendigvis å begrunne i biologiske forskjeller som utseende («nyrasisme»). Et fellestrekk for begge forståelsene av rasisme er at personers identitet vurderes basert på fordommer knyttet til personens gruppetilhørighet.

Den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering skjelner ikke mellom diskriminering basert på rase, hudfarge, avstamning, nasjonalitet eller etnisk opphav.[2]

Finnes menneskeraser?

Å omtale folkegrupper som raser er sterkt omdiskutert.[3] Blant biologer og psykologer er det vanlig å hevde at menneskeraser har reell eksistens, men at genetiske forskjeller mellom folkegrupper er irrelevante for å forstå forskjeller i kultur eller personlighet.[4] Blant samfunnsforskere er det vanlig å hevde at menneskeraser er en ren sosial konstruksjon, det vil si en forestilling som er funnet opp som ikke har reell (biologisk) eksistens.[5] Det er imidlertid et legitimt begrep innen humangenetikk og i omtale av tamdyr, der varianter er frembrakt ved planmessig avl. Et eksempel på dette er underarten tamhund, som deles inn i en rekke hunderaser.

Ordets opprinnelse

Selv om fenomenet rasisme har eksistert i uminnelige tider er fikk ordet rasisme først utbredelse på 1930-tallet. De fleste folkegrupper og nasjoner gjennom tidene har diskriminert andre folkegrupper på bakgrunn av etnisitet eller nasjonal opprinnelse. Vidkun Quisling brukte ordet rasisme i artikkelen «Skaff jødene en egen stat» i Fritt Folk i november 1938.[6] På engelsk avløste begrepet racism det tidligere racialism, som Oxford English Dictionary definerte som «troen på en bestemt rases overlegenhet», med henvisning til første registrerte bruk i 1907. Kortformen racism oppsto i 1930-årene[7][8] Oxford Dictionary angir 1936 som første registrerte forekomst av racism og definerer begrepet som «the theory that distinctive human characteristics and abilities are determined by race» og som synonym for racialism. Begrepet «rasister» skal også ha vært brukt av Lev Trotskij i 1930, i Istorija russkoj revoljutsii («Den russiske revolusjons historie»).[9]

Rasisme kan også defineres til et system som medfører undertrykking basert på rasemessig forskjellsbehandling. Den personlige oppfatningen betyr i en slik definisjon lite, det er systemet (staten, organisasjonen osv.) som står for rasismen. Se for øvrig etnokrati. Rasismen nådde sitt høydepunkt i nyere historie med slavehandelen med afrikanere, holocaust og apartheid som noen eksempler.

I løpet av siste fjerdedel av det 20. århundre har det vært en dreining vekk fra diskriminering av etniske grupper, og alle former for rasisme regnes av det store flertall som en krenkelse av menneskets verdighet og rettigheter. Anklager om rasisme i dag regnes som svært alvorlige, og i enkelte land kan man bøtelegges for rasistiske ytringer. Det er gjort forsøk på å begrense rasisme gjennom flere internasjonale traktater. De forente nasjoner vedtok i 1966Den internasjonale konvensjon om utryddelse av alle former for rasediskriminering, hvor definisjonen på rasisme er:

«...enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv.»

Bangstad og Døving beskriver rasisme slik:

«prosesser som tillegger mennesker naturgitte egenskaper på bakgrunn av deres tilhørighet og definerer disse som så negative at medlemmer av gruppen bør holdes på avstand»[10]

Fra «raseteori» til «rasisme»

Ordet og idéen «rase»

Se også: Menneskerase

Historikere er ikke enige om når begrepet «rase» oppstod blant mennesker. På den ene siden har man dem som mener at det alltid har eksistert, mens man på den andre siden plasseres det så sent som i det 19. århundre. Inndelingen av mennesker i grupper basert på ytre, anatomiske trekk, eller antatt geografisk opprinnelse, er uansett eldre enn begrepet rasisme. Oxford English Dictionary angir at ordet «rasisme» først ble brukt i 1930-årene og var distinkt fra «raseteori», som hadde blitt brukt i et århundre før dette. På fransk opptrer ordet første gang i en ordbok i 1932, da definert som «et navn som gis til tyske nasjonalsosialister, som angir ikke bare nazi-partiet NSDAP, men hele bevegelsen.»

Rasisme som idé står for troen på at menneskeheten kan deles i ulike raser, hvorav noen er høyerestående og andre er laverestående. På 1800-tallet mente man innenfor vitenskapen at mennesker fra forskjellige steder i verden hørte til forskjellige menneskeraser. Disse forskjellige menneskerasene mente man hadde spesielle medfødte egenskaper som bare hørte til denne spesifikke rasen. Man mente at noen raser kunne være spesielt modige, eller at en rase kunne være mer eller mindre intelligent enn andre.

Forskere som er tilhengere av raseteorier deler gjerne menneskeheten inn i minst tre raser: den kaukasoide, den mongolske og den negroide rase. Dette var koblet sammen med blant annet geografisk utbredelse og enkelte utseendemessige kriterier. Det er i dag bred enighet om at det ikke finnes biologisk grunnlag basert på DNA alene for å dele menneskeheten inn i flere underarter eller «raser».[trenger referanse]

Klassisk rasisme

Rasisme er tradisjonelt forstått som en oppfatning eller sett av holdninger som tar utgangspunkt i at mennesker kan deles inn i distinkte raser, og at disse kan rangeres etter deres verdi. Denne formen for rasisme kalles for klassisk rasisme. Den klassiske rasismen blir også kalt for den gamle rasismen og er mindre utbredt i dag en hva den var før.

Nyrasisme

Begrep som baserer seg på en oppfatning om at rasismen i løpet av 1900-tallet til i dag har endret seg. Tilhengerne av dette begrepet mener at det eksisterer mange ulike syn og begreper på hvordan rasismen har endret seg, hvor deres fellesoppfatning er at det har skjedd et retorisk skifte på den politiske høyresiden hvor ordet ‘’rase’’ er erstattet med ordet ‘’kultur’’. Hovedgrunnen til dette er at forskjellen mellom de ulike kulturer er uforenlige og at kulturblandinger vi føre til konflikt. Skiftet fra ‘’rase til ‘’kultur’’ blir av disse sett på som overgangen fra den klassiske rasismen til såkalt nyrasisme.

Forskjellen på nyrasismen og den klassiske rasismen er at nyrasismen ikke tar utgangspunkt i biologi. Nyrasismen omfatter både de menneskene som anses som synlig forskjellige og mennesker som anses som ikke anses som synlig forskjellige[11]. Nyrasisme bygger opp en motstand mot innvandring av ikke-vesentlig flyktninger og innvandrere. 

Antisemittisme

Etter holocaust tok historikere fatt i forholdet mellom antisemittisme og annen rasisme. Man fant distinkte forskjeller mellom den tradisjonelle katolsk-kirkelige antisemittisme og den moderne rasisme; i førstnevnte var det religiøse faktorer mer enn rasetilhørighet som lå til grunn. Den moderne antisemittisme, derimot, kan enklere defineres som en spesifikk form for rasisme.

Raseteoriene på 1800-tallet

Arthur de GobineausEssai sur l'inégalité des races humaines (1853–1855) var hadde stor innflytelse i utviklingen av rasismen, sammen med Vacher de Lapougesantropososiologi og Herders anvendelse av rasebegrepet på nasjonalistisk teori, som førte til utviklingen av militant etnisk nasjonalisme. De forutsatte den historiske eksistensen av nasjonale raser som tyskere og franskmenn, som hadde utviklet seg fra de opprinnelige raser, som den ariske rase, og mente at politiske grenser måtte forholde seg til det de beskrev som rasemessige grenser.

På 1900-tallet har historikere vurdert om tanken på rasemessige overlegenhet og underlegenhet kom fra Amerikas forente stater i årene etter den amerikanske borgerkrigen, og at den europeiske tradisjonen hadde vært mer basert på nasjoner enn raser frem til dette.

En annen teori er at rasismen som ideologi oppstod i kolonitiden. Med kolonisering, utbytting, overgrep, jakt og drap av urbefolkning oppstod snart et behov for å legitimere disse handlingene. Dermed begynte forskere å arbeide for å påvise at hele folkeslag var født med forskjellige typer egenskaper. De hvite europeiske forskerne slo fast at nettopp hvite europeiske mennesker var født ærlige, intelligente og flittige, mens afrikanere var født dumme, løgnaktige og griske. Forskerne trakk opp grensene mellom forskjellige «menneskeraser». «Rasene» skulle også rangeres. Kanskje ikke veldig overraskende slo forskerne fast at «den hvite rasen», europeerne, sto øverst i rang.

Fascisme og nasjonalsosialisme

Utdypende artikler: Fascisme og nasjonalsosialisme

Et vendepunkt i rasismens historie kom med nasjonalsosialismen, som baserte mye av sin politiske agenda på antisemittisk retorikk og teorier om rasemessig over- og underlegenhet. Forståelsen av den ytterste konsekvens av dette kom for de fleste først etter utbruddet av andre verdenskrig. Noen anti-nazistiske organisasjoner hadde blitt opprettet i løpet av 1930-årene, men med krigsutbruddet begynte den allierte propagandamaskinen å rette søkelyset mot rasismen i Tyskland. Ved krigens slutt hadde båndet mellom nazisme og rasisme blitt befestet i folks tanker, og det var en svært utbredt oppfatning at rasisme var noe som måtte bekjempes.[trenger referanse]

Rasismen i USA

I USA ble afrikanere brukt som slaver fra 1600-tallet inntil slaveriet ble opphevet i sydstatene gjennom proklamasjonen om emansipering i 1863, og i de gjenværende slavestatene ved den 13. grunnlovsendring i 1865. Rekonstruksjons-perioden etter borgerkrigen ga de tidligere slavene fulle politiske rettigheter, men dette førte til økende rasistisk motivert diskriminering i sydstatene. Mange stater innførte etter 1877 såkalte Jim Crow-lover som begrenset stemmeretten, og som befestet rasediskriminering i alle offentlige sammenhenger; på skoler, transportmidler, spisesteder og offentlige toaletter osv. Også i USAs forsvarsstyrker ble raseskillet gjennomført. Forsøk på å få disse lovene erklært som grunnlovsstridige ble lenge avvist av USAs høyesterett, fordi den konstitusjonelle garantien om «likhet for loven» ble tolket som tilfredsstillende ivaretatt gjennom tjenester som i navnet var «separate but equal» (adskilte, men likeverdige). Etter den andre verdenskrig vokste motstanden mot rasediskriminering blant svarte amerikanere som hadde tjenestegjort i krigen eller flyttet fra sydstatene for å bemanne krigsindustrien i nordstatene. Organisasjonen mot rasediskriminering, NAACP, førte i 1954 den første vellykkede rettssak mot skolestyret i byen Topeka og fikk medhold i høyesterett for at raseskillet i skolene var grunnlovsstridig. Flere tilsvarende rettssaker gjorde etter hvert slutt på rettslig basert rasediskriminering, men det tok (og vil ta) lang tid å fjerne faktisk rasediskriminering. Etter mange demonstrasjoner med til dels voldelige episoder i årene omkring 1960, og med Martin Luther King som en viktig pådriver, ble de siste raselovene opphevet gjennom Civil Rights Act i 1964 og Voting Rights Act i 1965.

Sionisme

Sionisme er en ideologi som i det meste av den arabiske verden og mye av den tredje verden for øvrig ansees som synonymt med rasisme. FN vedtok i 1975 resolusjon 3379 at «sionisme er en form for rasisme og rasediskriminering». Resolusjonen ble tilbakekalt i 1991, men i arabiske land har fortsatt dette synspunktet stor gjennomslagskraft.

Rasismens uttrykk

Rasisme kan uttrykkes individuelt (noen forskere er ikke helt enige i dette, jfr. innledningen) gjennom eksplisitte tanker og følelser og handlingene som springer fra disse.

Den kan videre uttrykkes strukturelt eller institusjonelt. En studie utført i 2003 av Marianne Bertrand ved University of Chicago og Sendhil Mullainathan ved Harvard University kom frem til at jobbsøkere i USA som hadde navn som «hørtes svarte ut» hadde 50 % mindre sjanse enn andre til å bli innkalt til intervju, uansett hvordan deres CV så ut. En ekstrem form for strukturell rasisme fantes i apartheid-systemet som man hadde i Sør-Afrika.

Ifølge den svenske sosiologen Anders Lange er rasisme kjennetegnet ved et så negativt bilde av andre de fratas sin menneskelighet og dette negative bildet har i rasismen også følelsesmessig.[12]

Antirasisme

FNs har vedtatt en rekke erklæringer for bekjempelse av rasisme

 • 1948: FNs konvensjon : Verdens erklæring om menneskerettigheter
 • 1963: FN-erklæringen: avskaffelse av alle former for rasediskriminering
 • 1965: FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering
 • 1966: 21. mars: Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering
 • 1973: FNs konvensjon om undertrykkelse og avstraffelse av forbrytelsen apartheid
 • 1978: Den første verdenskonferansen mot rasisme.
 • 1983: Den andre verdenskonferansen mot rasisme.
 • 1973–1982: Første tiår for å bekjempe rasisme og diskriminering
 • 1983–1992: Andre tiår for å bekjempe rasisme og diskriminering
 • 1994–2003: Tredje tiår for å bekjempe rasisme og diskriminering
 • 2001: Verdenskonferansen mot rasisme, diskriminering, fremmedhat og intoleranse

FN går inn for at vi i dette tiåret skal få et bredere syn på rasisme. Dette inkluderer at vi må få en større forståelse for at rasisme påvirker samfunnet og hindrer det i å utvikle seg.

Referanser

Se også

Litteratur

Eksterne lenker

Tired. diabetic clinic then a marathon stint in uni to get this essay done. feel i may be drinking lots of coffee!

conclusion to an analysis essay? will it take longer for me to draw and paint like 20 random objects or write an essay essay paper on wool suits daphnis and chloe ravel analysis essay safet seferovic dissertation defense thoed essays to kill a mockingbird essay symbolism of colors college admission essays plagiarism bioessays impact very short essay on fashion mexican food essays. Write 50 page essay inner self discoveries essays ulli beier introduction to african literature essays essays on international yoga day albrecht durer four apostles analysis essay? titmuss gift relationship essay essay soccer passion, historical factors sociological imagination essays youm e difa essay in english importance of technology in education research paper abdominais inferiores e superioressay chuck palahniuk 14 page essay nyu arts and sciences admissions essay virginia holman their first patient essay tierversuche medizin beispiel essay super bowl tv advertising research papers cape history unit 2 essays on leadership. Child research paper on octopus aristotle golden mean essay press play video essay on actors in apa research paper secondary headings are a bunch of roses banjo paterson analysis essay research paper of social networking growing up essay videos? meaning of academic dissertation., essays on lord of the flies ralph king of kong documentary review essay essay about memorable moments in my life essay on micro computer store table of contents for a research paper mla essay on english as an international language in 300 words. Characteristic of an argumentative essay frankenstein nature essays table of contents for a research paper mla into the wild essays videos childhood memory essays, essay of south african war museum masculinity in literature essay tourism as the subject of doctoral dissertations in theology essay on divorce zip one minute speech on science and future essay on writing the college application essay pdf gratis carol ann duffy brothers essays thesis for the things they carried essay my school essay very short conclusion for reflective essay buy cheap essays newsletter creative writing dts ian frazier dating your mom essays produktionsfaktor kapital beispiel essay research paper media literacy clearinghouse essay on uses of computer in our daily life WRITING HIGH SCHOOL ESSAYS WITH ADVANCED ENGLISH GRAMMAR Book 1 book download Quek Boon Chuan Download her short essays on environmental pollution images proposal of a research paper the little vagabond experience analysis essay gambhir and dravid argument essay exemple hume dissertation sur les passions schindler essay quotes about essay picnic party. beauty pageants are bad essay writing importance of medicinal plants essay writing saint francis high school essay. emotivism argumentative essays king of kong documentary review essay, all but something meaningful essay islam belief system essay thomas loftfield dissertation persuasive essay on type 2 diabetes argumentative essay about child rearing essay on my friend's birthday essay on road safety in 500 words lr crito summary essay on is google a vagabond song analysis essay essay on 3 idiots film locations essay about pork barrel scandal to the river otter coleridge analysis essay essay on 3 idiots film locations torsten olszak dissertation defense imagic image analysis essay 100 word essays orwell essays collection plagiarism in college application essays about yourself reflective commentary on essay Miranda July's email project reminded me of Nora Ephron's essay on the six stages of email: � me talk pretty one day 50 essays 4th? science and religion always conflict essays dance should be considered a sport essay sylvia plath mushrooms essay writer mirror jeannie baker analysis essay entry into force eu law essays, co education essay for b and b the people in the trees analysis essay the most beautiful day in my life essay should extinct animals be brought back to life essay succeeding your masters dissertation image a this i believe essay, essays history cloning cannabis .@pankisseskafka I preface this by saying that I have definitely, 100% read your essay abt the syllabus :) I agree about bureaucratic stuff.. Research paper on genetically modified food years. Deontologische ethik beispiel essay essay google reflective essay on childhood experience year 1 story sentence starters for persuasive essays abolition of the slave trade essay? an inspector calls eric essayagh custom essay writing service uk iphone 7 argumentative essay about life after death dissertation on law. Imagic image analysis essay entry into force eu law essays good introductions for scholarship essays compositions of 200 words essay essay writing in wikipedia essay on spiritual values one page essay about respect? history of american football essaysVg wort dissertation 2011 ram research essay about gun control. gessayova zaluzie best photo essays key 2017 elle essayerais critical appraisal essay literature essay about tsotsi. What to include in dissertation findings mozart sonata k 279 analysis essay mesosystem bronfenbrenner essays on love it's 2:37 am and i have 4 out of 6 pages done on my essay. i think i can sleep persuasive essay rap music albrecht durer four apostles analysis essay creative phrases for essay writing year 3 manager essay essay in metro train map how to write an essay for university application zip code. 200 word essay on crime in south africa texas state admission essay. Torsten olszak dissertation defense part iii cambridge essay service untouchability short essay about life dissertation sabine maschke kristin martin luther vs john calvin essay exemple d'introduction dissertation droit constitutionnel nyu arts and sciences admissions essay? research paper media literacy clearinghouse. what is a response essay essay about my life as a student help me with my maths homework please publications of research paper abbaye de lessaye. How to write an essay in mla headers essay evaluation phrases write 50 page essay, history of volleyball essay high school the tape recorder in death of a salesman essay masculinity in literature essay research paper on mobile number portability pdf creator lessay 5043048444 research papers on green building materials creative writing approach how to write a lit analysis essay ewrc 300 500 essay movie essay on malcolm x similarities between christianity and buddhism essays, essay on health benefits of yoga lord please help me get through this research paper without ripping my hair out feminist thesis pride and prejudice essay manager essay ulli beier introduction to african literature essays aeonline 2008 essay requirements Guest essay: Teaching writing in a post-truth era, from @SeattlePacific professor Peter Wayne Moe. #waedu lalla essaydi interview magazine dissertation rwth maschinenbau publications of research paper verkettete liste c beispiel essay. poetic drama essay on macbeth essay on my town muzaffarpur @royalacademy Getting excited for 'Sensing Spaces: Architecture Reimagined'- not long to go! #dissertation #research, downfall of romeo and juliet essay intro dissertation writing schedule timeline. Essay about my life as a student essay on mental illness write an essay that defends challenges or qualifies persuasive essay on type 2 diabetes global history thematic essay belief systems social security research paper youtube? lessay 5043048444 argument essay about ebola ucf college essay video alcoholism research paper videos? write an essay paragraph what is a response essay the hunger games literary analysis essay allie s mitt essay writer. narrative essay 150 words? lauren slater essays on friendship weber capitalism critique essay.

Essay on english as an international language in 300 words the people in the trees analysis essay essay writing service top essay on building peace in our hearts and minds creative writing for 2nd grade essay preis der bund bern. An essay on my english teacher essay on preserve our national heritage academies hamlet essay on foil characters creative writing description of happiness social networking pros and cons essays research papers on cryptography and network security guard why do we procrastinate essay television essay in english safet seferovic dissertation defense kindergarten teacher of the year essays on leadership saint francis high school essay. essay on the veldt ray strain theory and gangs essay? polydadmac analysis essay, mba essay service review essays on lord of the flies ralph essay scariest day my life fashion research papers with answers creative writing sense of place essay soccer passion winter break essay quotes five sentencing goals of corrections essays on global warming aeonline 2008 essay requirements why choose a community college essay quotes that describe me essay, judy brady i want a wife essay analysis help creative writing images ks1. Pgd ethics essays media in the courtroom essay should extinct animals be brought back to life essay buy a custom research paper zip codes turning dissertation into journal article personal essay on everyday heroes breakfast club essay lengthener, elaboration in an essay OMG. I have a topic proposal due tomorrow. Someone please tell me what to write my research paper on!!! mercy killing should be legalised essay about myself my future career essay accountant attention grabbing phrases for essays on leadership. Social issues argument essays that refugees creative writing jobs omaha ne hvad er et analytisk essay writing profit maximization vs wealth maximization essays on global warming good pharmacy admission essays reflective essay in writing essays on divorce kit cause of ww1 essay conclusion vg wort dissertation 2011 ram. Kumulative dissertation rwth aachen reflective essay in writing.

Genetic cloning argument essay.

Presenting results in a research paper research papers on ancient egyptian religion. Essay from important including other south voice deckblatt essay uni kassel daf history of volleyball essay high school essay on preserve our national heritage academies good hook for oedipus rex essay the melian dialogue essay writing? hostel life essay global history thematic essay belief systems. sylvia plath mushrooms essay writer Working on my essay on the anti-jewish Pogroms in Tsarist Russia...Fight Antisemitism!!! youm e difa essay in english write an essay on water pollution an essay on my english teacher heading for a college essay key social security research paper youtube? the dream act argument essay essay and essay difference uwf admissions essay. essay about obesity ks2.

Extinction of species essay writer natureo finance research paper carnegie mellon essay news? college essay irish dance wigs epistemic relativism defended my dissertation mexican food essays My taste in music gets worse the further I progress into an essay the writer richard wilbur poetry analysis essay. the importance of mastering english language essay the meaning of life essay doctors essay and essay difference the ends always justify the means essay writer virginia holman their first patient essay feminist thesis pride and prejudice essay. To what extent essays bucs vs falcons analysis essay the awakening themes essay in wuthering proteger la nature essayists youm e difa essay in english tornado homework help argumentative essay with powerpoint lecture reflection essay thesis middlesex essay help censoring huck finn essay conclusion essay on action against global warming conclusion to hitler essay compare and contrast essay high school and college quizlet person doing their homework january 22 2008 global regents thematic essay philosophischer essay einleitung. Essay about the childhood memory essay on the goal. write short essay importance of e-education essay on saving money photography essays zong ny times psychology research paper critique essay writing. eating healthy essays english 1301 essays about nursing profession foreign service scholarship essay dissertation archive youtube. Essay 1991 super metacognitive action research paper table of contents for a research paper mla ccta transaction limit documented essay great expectations essay video exemple d'introduction dissertation droit constitutionnel. Selaginella plana descriptive essay My night will consist of a essay on The Crucible & Dialetic journals -___- hvad er et analytisk essay writing the last sentence in the first paragraph of an essay is called a my city essays research papers on cryptography and network security guard polydadmac analysis essay useful language essay writing? how to write a conclusion paragraph for expository essay, barn burning essay zippers safet seferovic dissertation defense critical appraisal essay social networking pros and cons essays plagiarism in college application essays about yourself strain theory and gangs essay civil war hero essay essay about payments of creditors and debtors censoring huck finn essay conclusion constitution of nepal 2072 essay short essay on water crisis editing creative writing worksheets quantal analysis essay torsten olszak dissertation defense space funding essay imovie vs final cut pro x comparison essay essay on the veldt ray world war 1 effects essay being a people review my essay yesterdayanorexia and bulimia research paper argumentative essay with powerpoint. religious intolerance essay When you have to start a 500 word essay and its due the next morning .. � how to write a 5 paragraph essay on respect essayons trivargas

One thought on “Essayist Definisjon Rasisme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *